การศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการใช้งานโปรแกรม ArcGIS :

กรณีศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างสถานสงเคราะห์คนชรา =

มนุญ คำโส, วีระวัฒ แก้วพินิจ, วงศกร ทองดี

No Cover Image
Main Author: มนูญ คำโสม
Other Authors: วีระวัฒ แก้วพินิจ, วงศกร ทองดี
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2553
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
Subjects: อาร์คจีไอเอส -- (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ -- -- -- -- ภูมิศาสตร์
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: G70.212 ธ633ก 2553
Copy 1
Available