การศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการใช้งานโปรแกรม ArcGIS:กรณีศึกษาหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างถนนเพิ่มเติม =

An Overview of Geographic Information System and ArcGIS: Case Study of Selecting Suitable Areas for New Road Project /

ธีรพล โต้ทวนทบ,ปรีดา ใจแสน,ปวีณา สำรี

No Cover Image
Main Author: ธีรพล โต้ทวนทบ
Other Authors: ปรีดา ใจแสน, ปวีณา สำรี
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2553
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
Subjects: ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ถนน -- การก่อสร้าง
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: G70.2 ธ633ก 2553
Copy 1
Available