« Back to Record

Record Citations

APA Citation

กชกร ชิณะวงศ์, & สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). (2551). ก้าวที่เจ็ด...งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นตรัง: ประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตรัง. เชียงใหม่: สำนักงาน.

MLA Citation

กชกร ชิณะวงศ์, and สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). ก้าวที่เจ็ด...งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นตรัง: ประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตรัง. เชียงใหม่: สำนักงาน, 2551.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.