ภาวะการเจ็บป่วยระบบทางเดินหายใจและผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ประกอบการร้านอาหารและปัจจัยที่มีผลต่อภาวะการเจ็บป่วย กรณีศึกษา : อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก =

A Respiratory illness and its Impact the Health of Cooks and Factors Affecting the Condition of illness : A Case Study Bangragum District, Phitsanulok Province /

วิชัย ฮอพานิชวัฒน์

No Cover Image
Main Author: วิชัย ฮอพานิชวัฒน์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2554
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
Subjects: ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร -- สุขาภิบาล -- พิษณุโลก -- วิจัย
การจัดการร้านอาหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

SciTech, Project

Call Number: RA601 ว539ภ 2554
Copy 1
Available