การใช้บทบาทสมมุติเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดหนองโก อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ =

The use of role playing to develop conversational skills of Thai seventh graders at Wat Nongko School Chumsaeng District, Nakhonsawan Province /

กนกพร หมีทอง

No Cover Image
Main Author: กนกพร หมีทอง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2554
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
Subjects: ภาษาอังกฤษ การสอนด้วยสื่อ
ภาษาอังกฤษ การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ บทสนทนาและวลี
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Humanities, Thesis

Call Number: PE1130.T5 ก124ก 2554
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PE1130.T5 ก124ก 2554
Copy 1
Available