การใช้บทบาทสมมุติเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดหนองโก อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ =

The use of role playing to develop conversational skills of Thai seventh graders at Wat Nongko School Chumsaeng District, Nakhonsawan Province /

กนกพร หมีทอง

No Cover Image
Main Author: กนกพร หมีทอง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2554
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การสอนด้วยสื่อ
ภาษาอังกฤษ –– การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ –– บทสนทนาและวลี
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!