การศึกษาสภาพปัจจัยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและผลกระทบของครอบครัวที่มีต่อนักเรียนในชนบท =

The study of English learning problems and the influence of family literacy which occur in the rural students /

ศิรินาฏ เจาะจง

No Cover Image
Main Author: ศิรินาฏ เจาะจง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2554
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
Subjects: ภาษาอังกฤษ การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ การเรียนรู้
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PE1130.T5 ศ459ก 2554
Copy 1
Available

Humanities, Thesis

Call Number: PE1130.T5 ศ459ก 2554
Copy 2
Available