การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธืการจัดการเรียนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน เเละเทคนิคผังมโนทัศน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง น้ำ ฟ้า เเละดวงดาว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/

จารุวรรณ เกษสุวรรณ

No Cover Image
Main Author: จารุวรรณ เกษสุวรรณ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร: 2554
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (กศ.ม.(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554.
Subjects: หลักสูตรและการสอน -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Thesis

Call Number: 375 จ337ก 2554
Copy 1
Available