รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลโครงการนำร่องเพื่อเสริมสร้างกระบวนการปฏิบัติงานและเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน (อ.ก.ช.) /

นนธนวนันพ์ ตั้งตรงจิตต์ บรรณาธิการ

Other Authors: นนธนวนันพ์ ตั้งตรงจิตต์, สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักระงับข้อพิพาท. ศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือก
Format: RESEARCH
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือก สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม, 2553
Subjects: การระงับข้อพิพาท
การไกล่เกลี่ย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: KPT1758.C66 ร451 2553
Copy 1
Available