วารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์.

No Cover Image
Other Authors: สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. คณะวิทยาการจัดการ
Format: SERIAL
Language: Thai
Published: พระนครศรีอยุธยา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2541
Subjects: สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. –– คณะวิทยาการจัดการ –– วารสาร
การจัดการ –– วารสาร.
การบริหาร –– วารสาร.
การบริหารธุรกิจ –– วารสาร.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB Serial (2nd Fl.)

Call Number: วารสาร
Copy 0
Library use only