พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2547 :

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2548 /

รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร...[และคณะ]

Other Authors: ธีระพล อรุณะกสิกร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญชน, 2551
Subjects: ล้มละลาย
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ล้มละลาย
พระราชบัญญัติล้มละลาย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information