การจัดทำแผนที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท" /

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท

Other Authors: สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553
Subjects: ส้มโอ –– ชัยนาท
ส้มโอ –– การปลูก
ส้มโอ –– พันธุ์ขาวแตงกวา –– ชัยนาท –– มโนรมย์
ส้มโอ –– พันธุ์ขาวแตงกวา –– ชัยนาท –– เมือง
สวนส้มโอ –– การผลิต –– ชัยนาท –– มโนรมย์
สวนส้มโอ –– การผลิต –– ชัยนาท –– เมือง
ภูมิศาสตร์พืช –– แผนที่
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: SB370.P86 ก446 2553
Copy 1
Available