ประเทศไทยควรมีพลเมืองเท่าไรจึงจะดี. /

ปราโมทย์ ประสาทกุล.

Main Author: ปราโมทย์ ประสาทกุล.
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : แปลน พริ้นท์ติ้ง, 2552
Subjects: ประชากรศาสตร์.
ประชากรศึกษา.
ประชากร –– ไทย.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: HB850.5.T5 ป452ป 2552
Copy 0
Cataloging Quick Book