ผลของการให้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมทางการพยาบาลอย่างมีแบบแผนต่อความกลัวของเด็กวัยเรียนโรคไข้เลือดออกเดงกีในช่วงแรกรับไว้ในโรงพยาบาล =

The effect of information provision with planned nursing participation on fear of school-age childern with dengue hemorrhagic fever during early period of admission /

กรรณิกา ลวณะสกล

Main Author: กรรณิกา ลวณะสกล
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2547
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (พยาบาลศาสตร์))--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
Subjects: ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Thesis

Call Number: W4 ก712ผ 2547
Copy 1
Available