30 ปี โครงการพระราชดำริ ม.อ. :

รวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) /

สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ; บรรณาธิการ, สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล.

Other Authors: สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สำนักวิจัยและพัฒนา. สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: สงขลา : สำนัก, 2553
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559
เทพรัตนราชสุดาฯ -- สยามบรมราชกุมารี, -- สมเด็จพระ, -- 2498-
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การพัฒนาชนบท -- ไทย(ภาคใต้)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HN700.55.Z9C6 ส642 2553
Copy 1
Available