1 ทศวรรษแห่งการปฏิรูปการเมือง :

ผลงาน ปัญหา และอุปสรรค /

โดย ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร

Main Author: ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร
Other Authors: สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
Format: GOVERNMENT
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2553
Subjects: การปฏิรูปทางการเมือง วิจัย
การปฏิรูปทางการเมือง การประเมิน
การปฏิรูปทางการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
สถาบันการเมือง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: JQ1745.A7 ณ259ห 2553
Copy 1
Available
Copy 2
Available