คู่มือการจัดการภัยพิบัติ :

มุมมองมิติหญิงชาย /

จัดทำโดย สำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ; บรรณาธิการ เรวดี ประเสริฐเจริญสุข

No Cover Image
Other Authors: เรวดี ประเสริฐเจริญสุข, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. สำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย, กระทรวงมหาดไทย. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553
Subjects: ภัยธรรมชาติ -- ไทย
สึนามิ -- ไทย -- (ภาคใต้)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: GB5011.81.T5 ค695 2553
Copy 2
Available
Copy 5
Available
Copy 4
Available
Copy 3
Available