« Back to Record

Record Citations

APA Citation

ศราวุฒิ อารีย์, & สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์มุสลิมศึกษา. (2551). รายงานวิจัยเรื่องโครงสร้างของโลกอิสลามในยุคโลกาภิวัตน์ พหุภาคีกับการตั้งรับโลกาภิวัตน์ของโลกอิสลาม =: Structure of Islamic World in Globaliaing Era : Multilateralism and Islamic World's Response to Globalization. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.].

MLA Citation

ศราวุฒิ อารีย์, and สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์มุสลิมศึกษา. รายงานวิจัยเรื่องโครงสร้างของโลกอิสลามในยุคโลกาภิวัตน์ พหุภาคีกับการตั้งรับโลกาภิวัตน์ของโลกอิสลาม =: Structure of Islamic World in Globaliaing Era : Multilateralism and Islamic World's Response to Globalization. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2551.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.