อินเวอร์เตอร์ควบคุมความเร็วแบบคงที่ของมอเตอร์เหนี่ยวนำกระแสสลับแปรตามอุณหภูมิ =

INVERTER FOR CONSTANT-SPEED CONTROL OF AC INDUCTION MOTORS VARYING WITH TEMPERATURE/

โสภณ แห้วเพชร, อมร ปิตตะฝ้าย

No Cover Image
Main Author: โสภณ แห้วเพชร
Other Authors: อมร ปิตตะฝ้าย
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2552
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552.
Subjects: มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
มอเตอร์เหนี่ยวนำ
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

SciTech, Audio Visual

Call Number: CD-EN2065
Copy 3
Available
Copy 2
Available