รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนานโยบายการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การพัฒนาที่สมดุล :

บทวิเคราะห์สาระสำคัญและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 /

ปกรณ์ ปรียากร

Main Author: ปกรณ์ ปรียากร
Other Authors: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐศาสนศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรช, 2552
Subjects: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย -- พ.ศ. -- 2550 -- วิจัย
กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- วิจัย
การบริหารรัฐกิจ -- ไทย -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: KPT2050 ป116ร 2552
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available