« Back to Record

Record Citations

APA Citation

กุลธิดา ท้วมสุข, จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์, กันยารัตน์ เควียเซ่น, & มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร. (2554). รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

MLA Citation

กุลธิดา ท้วมสุข, จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์, กันยารัตน์ เควียเซ่น, and มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร. รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.