« Back to Record

Record Citations

APA Citation

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง. (2554). จดหมายเหตุ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผลงาน 5 ทศวรรษ (2504-2554). กรุงเทพฯ: สำนักงาน.

MLA Citation

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง. จดหมายเหตุ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผลงาน 5 ทศวรรษ (2504-2554). กรุงเทพฯ: สำนักงาน, 2554.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.