การวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง =

Ultrasound in clinical practice /

บรรณาธิการ, สาโรจน์ วรรณพฤกษ์, อรสา ชวาลภาฤทธิ์, อภิญญา เจริญศักดิ์.

Other Authors: สาโรจน์ วรรณพฤกษ์,, อรสา ชวาลภาฤทธิ์,, อภิญญา เจริญศักดิ์,, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชารังสีวิทยา.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2554
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: Ultrasonography
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WN208 ก514 2554
Copy 2
Available
Copy 5
Available
Copy 1
Available
Copy 4
Available

Allied Health Sci, Stack

Call Number: WN208 ก514 2554
Copy 6
Available

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WN208 ก514 2554
Copy 3
Available