ภูมิแผ่นดินมรดกไทย :

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเสด็จพระราชดำเนินแหล่งมรดกไทย /

กรมศิลปากร

No Cover Image
Other Authors: กรมศิลปากร, คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2554
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 พระราชกรณียกิจ
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
การกู้แหล่งโบราณคดี
โบราณสถาน การอนุรักษ์และฟื้นฟู ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
โบราณสถาน การอนุรักษ์และฟื้นฟู ไทย (ภาคเหนือ)
โบราณสถาน การอนุรักษ์และฟื้นฟู ไทย (ภาคกลาง)
โบราณสถาน การอนุรักษ์และฟื้นฟู ไทย (ภาคตะวันออก)
โบราณสถาน การอนุรักษ์และฟื้นฟู ไทย (ภาคตะวันตก)
โบราณสถาน การอนุรักษ์และฟื้นฟู ไทย (ภาคใต้)
ปราสาทเมืองสิงห์ (กาญจนบุรี)
วัดเกาะ (เพชรบุรี)
ถ้ำจอมพล (ราชบุรี)
ถ้ำพระยานคร (ประจวบคีรีขันธ์)
วัดมหาธาตุ (สุพรรณบุรี)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS568 ภ669 2554
Copy 1
Available

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3753
Copy 2
Available