ภูมิแผ่นดินมรดกไทย :

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเสด็จพระราชดำเนินแหล่งมรดกไทย /

กรมศิลปากร

No Cover Image
Other Authors: กรมศิลปากร, คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2554
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559 -- พระราชกรณียกิจ
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
การกู้แหล่งโบราณคดี
โบราณสถาน -- การอนุรักษ์และฟื้นฟู -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
โบราณสถาน -- การอนุรักษ์และฟื้นฟู -- ไทย -- (ภาคเหนือ)
โบราณสถาน -- การอนุรักษ์และฟื้นฟู -- ไทย -- (ภาคกลาง)
โบราณสถาน -- การอนุรักษ์และฟื้นฟู -- ไทย -- (ภาคตะวันออก)
โบราณสถาน -- การอนุรักษ์และฟื้นฟู -- ไทย -- (ภาคตะวันตก)
โบราณสถาน -- การอนุรักษ์และฟื้นฟู -- ไทย -- (ภาคใต้)
ปราสาทเมืองสิงห์ -- (กาญจนบุรี)
วัดเกาะ -- (เพชรบุรี)
ถ้ำจอมพล -- (ราชบุรี)
ถ้ำพระยานคร -- (ประจวบคีรีขันธ์)
วัดมหาธาตุ -- (สุพรรณบุรี)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS568 ภ669 2554
Copy 1
Available

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3753
Copy 2
Available