เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข =

English for health personnel /

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Corporate Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.
Subjects: English -- language -- Conversation -- and -- phrase -- books -- (for -- medical -- personnel)
English -- language -- Examinations -- Study -- guides
English -- language -- Textbooks -- for -- foreign -- speakers
Medicine -- Terminology
Public -- Health -- Terminology
ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี -- (สำหรับบุคลากรทางสาธารณสุข)
สาธารณสุข -- ภาษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Stack

Call Number: PE1127.M4 ส747อ 2553
Volume ล.3 Copy 12
Available
Volume ล.1 Copy 4
Available
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.1 Copy 3
Available
Volume ล.2 Copy 6
Available
Volume ล.2 Copy 7
Available
Volume ล.2 Copy 8
Available
Volume ล.3 Copy 9
Available
Volume ล.3 Copy 11
Available
Volume ล.1 Copy 2
Available
Volume ล.2 Copy 5
Available
Volume ล.3 Copy 10
Available