เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข =

English for health personnel /

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Corporate Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.
Subjects: English -- language -- Conversation -- and -- phrase -- books -- (for -- medical -- personnel)
English -- language -- Examinations -- Study -- guides
English -- language -- Textbooks -- for -- foreign -- speakers
Medicine -- Terminology
Public -- Health -- Terminology
ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี -- (สำหรับบุคลากรทางสาธารณสุข)
สาธารณสุข -- ภาษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!