คู่มือสำหรับเภสัชกร :

การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ /

บรรณาธิการ, ปรีชา มนทกานติกุล ... [และคนอื่นๆ]

Other Authors: ปรีชา มนทกานติกุล,, สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), 2555
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- การดูแล
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- การรักษาด้วยยา
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- การดูแล
Acquired -- Immunodeficiency -- Syndrome -- Therapy
Immunologic -- Deficiency -- Syndromes
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Pharmacy, Stack

Call Number: WC503.2 ค695 2555
Copy 0
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available