การออกแบบการวิจัย :

วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสมผสานวิธีการ = Research design : quantitative, qualitative, and mixed methods approaches /

องอาจ นัยพัฒน์

Main Author: องอาจ นัยพัฒน์
Other Authors: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะศึกษาศาสตร์. ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: วิจัย
Tags: Add
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: H62 อ117ก 2554
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 5
Available
Copy 4
Checked out Due: 2021-12-30 Recall This

Social, Stack

Call Number: H62 อ117ก 2554
Copy 3
Available