การสำรวจและวิเคราะห์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ :

กรณีศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร =

ดลหทัย พูลสวัสดิ์

No Cover Image
Main Author: ดลหทัย พูลสวัสดิ์
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2554
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
Subjects: บัณฑิต -- การจ้างงาน
บัณฑิต -- คุณลักษณะอันพึงประสงค์
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB2371 ด149ก 2554
Copy 1
Available