การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน เรื่องการอ่านเพื่อความเข้าใจ ระหว่างการสอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือกับการสอนตามคู่มือครู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพบพระวิทยาคม =

A comparison of English reading comprehension achievement using cooperative learning method and teacher's manual method for mattayomsuka five students of Phopphrawitthayakhom school /

นุชจรี เย็นสุข, วิศัลย์ศยา พิศนอก, อาภรณ์ วงษ์กระนวน

No Cover Image
Main Author: นุชจรี เย็นสุข
Other Authors: วิศัลย์ศยา พิศนอก, อาภรณ์ วงษ์กระนวน
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2553
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การอ่าน –– การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Humanities, Thesis

Call Number: PE1130 น724ก 2553
Copy 1
Available