การอนุรักษ์และการจัดการปูชนียสถาน /

เสาวลักษณ์ พงษธา โปษยะนันทน์, บรรณาธิการ

Other Authors: เสาวลักษณ์ พงษธา โปษยะนันทน์,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, 2554
Subjects: ปูชนียสถาน
โบราณวัตถุ -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS567 ก528 2554
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available