การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตำรับแชมพูสมุนไพรขิง =

Development of ginger herbal shampoo. /

ณัฏชยานันต์ แก้วทรัพย์ และปิยะกุล พูลเขตรกรม.

No Cover Image
Main Author: ณัฏชยานันต์ แก้วทรัพย์
Other Authors: ปิยะกุล พูลเขตรกรม, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม.
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2552
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552.
Subjects: แชมพูสมุนไพร
ขิง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!