ถึงเวลาต้องเข้าใจและแก้ไข...ความรุนแรงทางเพศ เอดส์ และท้องไม่พร้อม /

กฤตยา อาชวนิจกุล, บรรณาธิการ

Other Authors: กฤตยา อาชวนิจกุล, บรรณาธิการ, มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
Format: BOOKS
Language: English
Published: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2552
Series: เอกสารทางวิชาการ (มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม) ; หมายเลข 363
Subjects: เพศสัมพันธ์
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคเอดส์
อนามัยเจริญพันธุ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Dentistry, Stack

Call Number: HB886 ถ459 2552
Copy 1
Cataloging