การจัดทำคู่มือเอกสารมาตรฐาน GMP ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร :

กรณีศึกษา กลุ่มชุมชนเต้าเจี้ยวบ้านไร่อ้อย=

กิตติชัย สั่งการ, เกรียงไกร แสงอุ่น

No Cover Image
Main Author: กิตติชัย สั่งการ
Other Authors: เกรียงไกร แสงอุ่น,
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2554
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
Subjects: เทคโนโลยีการผลิตอาหาร มาตรฐานความปลอดภัย
อุตสาหกรรมอาหาร การควบคุมคุณสภาพ
อาหาร การเจือปนและการตรวจสอบ
เต้าเจี้ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

SciTech, Project

Call Number: ปร. ก671ก 2554
Copy 1
Available
Copy 2
Available