ปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาต้านจุลชีพในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ Escherichia coli และ Klebsiella spp. ที่สร้างเอนไซม์ extended-sprectrum B-lactamases (ESBLs) ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก =

Antimicrobial therapy problems of inpatients infected with multidrug-resistant extended-sprectrum B-lactamases-producing Escherichia coli and Klebsiella spp., buddhachinaraj Hospital, Phitsanulok. /

ธิดารัตน์ ทิลาวงค์, ภานุมาศ แก้วตา และอนุชา ซอนสุข

No Cover Image
Main Author: ธิดารัตน์ ทิลาวงศ์
Other Authors: ภานุมาศ แก้วตา, อนุชา ซอนสุข, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ.
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2552
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ภ.บ. (เภสัชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552.
Subjects: การใช้ยา
การติดเชื้อเอสเคอริเคียโคไล
Klebsiella
เอนไซม์
การดื้อยา
extended-sprectrum -- B-lactamases -- (ESBLs)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Pharmacy, Thesis

Call Number: W4 ธ582ป 2552
Copy 1
Available