19 สมเด็จพระสังฆราชกรุงรัตนโกสินทร์ /

โกวิท ตั้งตรงจิตร

Main Author: โกวิท ตั้งตรงจิตร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2555
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: สมเด็จพระสังฆราช –– ชีวประวัติ
สมณศักดิ์ –– ทำเนียบนาม
สงฆ์ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ843 ก951ส 2555
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available