การศึกษาผลสัมฤทธิ์และข้อผิดพลาดในการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร =

A Study of Achievement and Errors in Academic English Praragraph Writing by Second-Year English Majors of Regular Program at Naresuan University /

ลลิตา เนตรแสงศรี

No Cover Image
Main Author: ลลิตา เนตรแสงศรี
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2555
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555
Subjects: ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PE1130.T5 ล145ก 2555
Copy 1
Available

Humanities, Thesis

Call Number: PE1130.T5 ล145ก 2555
Copy 2
Available