การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ การใช้กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์กับคะแนนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแยกตามกลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ 6 กลวิธี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนสูงและต่ำ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จังหวัดกำแพงเพชร =

A Study of the Relationship Between Perception and use of Vocabulary Learning Strategies and English Vocabulary Scores Using 6 Separated Vocabulary Learning Strategies of Mattayomsuksa Three Students With High and Low Vocabulary Scores in Secondary Area Office 41 Kamphengphet Province /

ปุณิกา ประดิษฐ์

No Cover Image
Main Author: ปุณิกา ประดิษฐ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2555
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555
Subjects: ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน -- (อุดมศึกษา)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PE1130.T5 ป659ก 2555
Copy 1
Available

Humanities, Thesis

Call Number: PE1130.T5 ป659ก 2555
Copy 2
Available