รายงานการวิจัยเรื่องบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 =

The Roles and Functions of the Standing Committees of the House of Representatives in accordance with the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 (2007) /

โดย คณะทำงานโครงการวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. คณะทำงานโครงการวิจัย
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555
Subjects: คณะกรรมาธิการสามัญ -- สภาผู้แทนราษฎร -- ความรับผิดชอบในการทำงาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: JQ1747.8 ร451 2555
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.1 Copy 1
Available