ร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าภคินีเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี /

[คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและหอจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ; ผู้ร้อยกรอง คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ อรสา สายบัว...[และคนอื่นๆ]]

Other Authors: กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, คุณหญิง, อรสา สายบัว,, คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและหอจดหมายเหตุ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2555
Subjects: เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี, สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้า, 2468- พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ กวีนิพนธ์
เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี, สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้า, 2468- พระราชประวัติ กวีนิพนธ์
เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี, สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้า, 2468- พระราชกรณียกิจ กวีนิพนธ์
จดหมายเหตุ ไทย
พิธีพระราชทานเพลิงศพ
หนังสืออนุสรณ์งานศพ
ไทย ประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 9, 2555
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3810
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS578.32.P477 ร192 2555
Copy 1
Available