« Back to Record

Record Citations

APA Citation

น้อย สุวรรณมณี. (2546). หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3. กรุงเทพ ฯ: แม็ค.

MLA Citation

น้อย สุวรรณมณี. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3. กรุงเทพ ฯ: แม็ค, 2546.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.