ศึกษาและวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟสในสภาวะแรงดันไม่สมดุล =

Study and Analysis the Vibration og Induction Motor in Unbalance Condition /

จักรีวุฒิ สวยงาม,อรรถวุฒิ วงศา

No Cover Image
Main Author: จักรีวุฒิ สวยงาม
Other Authors: อรรถวุฒิ วงศา
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2554
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
Subjects: มอเตอร์เหนี่ยวนำ
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

SciTech, Audio Visual

Call Number: CD-EN1906
Copy 3
Available
Copy 2
Available