« Back to Record

Record Citations

APA Citation

ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์. (2553). เอส-อี-เอ็กซ์. กรุงเทฯ: มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง.

MLA Citation

ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์. เอส-อี-เอ็กซ์. กรุงเทฯ: มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง, 2553.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.