อาเซียน 360{486} /

ฝ่ายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ท

Other Authors: ฝ่ายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ท
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2555
Subjects: สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประชาคมอาเซียน
กลุ่มประเทศอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ -- กลุ่มประเทศอาเซียน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กฎบัตรอาเซียน
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
บรูไน
เวียดนาม
ลาว
พม่า
ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC441 อ617 2555
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 5
Available