(ร่าง) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลกระแชงเป็นชุมชนตัวอย่างในการดำรงชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : การขยายผลรูปบบโครงการวิจัยบางเลน มหาวิทยาลัยมหิดล =

A Participatory Action Research on Developing Tambon Krachang to be a Best Practice Way of Living Based Sufficient Economy : The Extended Models of Bang Len Research Project, Mahidol University /

โดย บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์, มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ, แก้วคำ ไกรสรพงษ์

No Cover Image
Main Author: บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
Other Authors: มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ,, แก้วคำ ไกรสรพงษ์,, มูลนิธิเพื่อนสันติภาพ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555
Subjects: เศรษฐกิจพอเพียง
การดำเนินชีวิต
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HC445 บ585ร 2555
Copy 1
Available