เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของหลอดเลือด /

บรรณาธิการ,สมใจ หวังศุภชาติ, ปานฤทัย ตรีนวรัตน์ และ มนตร์รวี ทุมโฆสิต

Other Authors: สมใจ หวังศุภชาติ,, ปานฤทัย ตรีนวรัตน์,, มนตร์รวี ทุมโฆสิต,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชารังสีวิทยา.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Angiography.
X-Rays.
Electromagnetic Radiation.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WG141.5.T6 อ873 2552
Copy 1
Available