พระราชวังสนามจันทร์และเสือป่ากับการรักษาความมั่นคงของชาติ /

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Other Authors: กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์, นวลผจง เศวตเวช, สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, ชัยโรจน์ เจนธำรง, วรชาติ มีชูบท, ปิ่น มาลากุล, ม.ล., 2446-2538., มหาวิทยาลัยศิลปากร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2550
Subjects: มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468 พระราชกรณียกิจ
พระราชวังสนามจันทร์ (นครปฐม)
เสือป่า
นครปฐม ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: NA1522.N389 พ381 2550
Copy 1
Available
Copy 2
Available