พระราชวังสนามจันทร์และเสือป่ากับการรักษาความมั่นคงของชาติ /

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Other Authors: กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์, นวลผจง เศวตเวช, สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, ชัยโรจน์ เจนธำรง, วรชาติ มีชูบท, ปิ่น มาลากุล, ม.ล., 2446-2538., มหาวิทยาลัยศิลปากร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2550
Subjects: มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2423-2468 –– พระราชกรณียกิจ
พระราชวังสนามจันทร์ (นครปฐม)
เสือป่า
นครปฐม –– ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Table of Contents:
  • หลากมิติแห่งราชศิลป์สยาม : พระราชวังสนามจันทร์ / กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ - - พระราชวังสนามจันทร์ / นวลผจง เศวตเวช - - เทวรูปพระคเณศ ณ "เทวาลัยคเณศร์ พระราชวังสนามจันทร์" / กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ - -ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของพระราชวังสนามจันทร์ / สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา - - เรือนไม้สมัยรัชกาลที่ 6 ในพระราชวังสนามจันทร์ / ชัยโรจน์ เจนธำรง - - พระราชวังสนามจันทร์ : ราชธานีของเสือป่าและปราการสำคัญในการป้องกันประเทศ / วรชาติ มีชูบท
  • การซ้อมรบเสือป่า 2461 และพระราชวังสนามจันทร์ / หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล - - การซ้อมรบเสือป่า 2462 และพระราชวังสนามจันทร์ / หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล - - เสือป่า : พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของชาติของพระบาทสมเด็จพระมง กุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว / กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์