พระราชวังสนามจันทร์และเสือป่ากับการรักษาความมั่นคงของชาติ /

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Other Authors: กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์, นวลผจง เศวตเวช, สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, ชัยโรจน์ เจนธำรง, วรชาติ มีชูบท, ปิ่น มาลากุล, ม.ล., 2446-2538., มหาวิทยาลัยศิลปากร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2550
Subjects: มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2423-2468 –– พระราชกรณียกิจ
พระราชวังสนามจันทร์ (นครปฐม)
เสือป่า
นครปฐม –– ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!